این را هم بدانیم که وضع فعلی بازنشستگان ؛

درواقع همیشه بصورت یک الگو در مقابل چشم

کارکنان فعلی دولت قرار خواهد گرفت . هرچـه

وضع بازنشستگان در کشور بهتر باشد کارکنان

فعلی دولت با دلگرمی بیشتری کـــــار خواهند

كرد .

+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در دوشنبه 4 آذر1392 و ساعت 2:57 بعد از ظهر |
+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در دوشنبه 4 آذر1392 و ساعت 2:54 بعد از ظهر |
واگذاری و تخصیص سهام عدالت به بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران بانکهای مشمول صندوق بازنشستگی بانکها

واگذاری و تخصیص سهام عدالت به بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران بانکهای مشمول صندوق بازنشستگی بانکها
 

 برنامه گسترش دامنه شمولیت سهام عدالت به جامعه بازنشستگان بانکی از جمله برنامه های تحول و توسعه صندوق بوده که با تقاضا از مقام محترم وزارت اقتصاد و دارایی و پیگیریهای مکرر مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق از سال 89، سازمان خصوصی سازی با واگذاری سهام عدالت به بازنشستگان بانکها در سال 92 موافقت نمود.
با برگزاری جلسات مکرر با مسئولین محترم ذیربط بانکهای عضو صندوق مقرر شد پس از دریافت اطلاعات کامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و افراد تحت تکفل آنان و وظیفه بگیران از بانکهای مربوطه نسبت به تخصیص سهام عدالت اقدام گردد. »

+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در دوشنبه 4 آذر1392 و ساعت 2:51 بعد از ظهر |
+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در دوشنبه 11 اردیبهشت1391 و ساعت 10:11 بعد از ظهر |

وامهای صندوق:

- وام قرض الحسنه

- وام تحصیلی


کمکهای رفاهی صندوق رفاه :


- کمک مالی به بیماران بستری شده در بیمارستان

- کمک به معلولین

- کمک به وراث فوت شدگان

- کمک به بیماران بستری در منزل

- کمک به بیماران بستری در خانه سالمندان

- سایر کمکها

+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در پنجشنبه 7 اردیبهشت1391 و ساعت 2:39 بعد از ظهر |
 بر اساس ماده 41 آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی به میزانی که حقوق کارکنان شاغل افزایش یافته و می یابد ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران نیز پس از مصوبه مجمع عمومی بانکها هر ساله ترمیم می گردد.
توضیحات درصد افزایش حقوق سال
16/5 78
18 79
13 80
11/54 81
13/8 82
15/15 83
13/157 84
13/953 85
12/244 86
12/73 87
(با در نظر گرفتن افزایش به میزان حداقل 600.000 ریال و حداکثر 1.000.000 ریال) 15/00 88

+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در پنجشنبه 7 اردیبهشت1391 و ساعت 2:37 بعد از ظهر |
منابع

1 - وجوه انتقالی به صندوق

عبارتند از وجوه دریافتی بابت سوابق پذیرفته شده

2 - اعطایی بانک

ماده 31 ـ از جمع حقوق موضوع ماده 17 وفوق العاده های جذب سختی شرایط محیط کار و جذب مناطق

محروم معادل 21 درصد که ازطرف بانک تامین می شود به حساب صندوق بازنشستگی منظور و پرداخت

می گردد.

3 - کسورات کارمندان

ماده 30ـ کارکنان ثابت بانک ازلحاظ بازنشستگی ،ازکارافتادگی و فوت مشمول صندوق بازنشستگی

بانکها بوده و کسور مقرر اعم از سهم کارمند وبانک در وجه صندوق واریز خواهد شد.

ماده 31ـ از جمع حقوق موضوع ماده 17 وفوق العاده های جذب سختی شرایط محیط کار و جذب مناطق

محروم معادل 9 درصد که از طرف مستخدم تامین می شود و به حساب صندوق بازنشستگی منظور و

پرداخت می گردد.

ماده 32ـ وجوه زیرعلاوه بروجوه مذکوردرماده فوق به صندوق بازنشستگی واریز می گردد

1ـ حقوق ، مزایا و فوق العاده های ماه اول مستخدم آزمایشی

2- اضافه حقوق ، مزایا و فوق العاده های ماه اول مستخدم

4 - سود سرمایه گذاریهای صندوق

- سود سپرده های بانکی

- سود اوراق مشارکت

- سود سهام تقسیم شده

- سود تفاوت خرید و فروش سهام

- سود سرمایه گداری در املاک

- سایر درآمدها

مصارف

- حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران

- وجوه انتقالی به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی

- وجه استردادی به کارکنان که به نحوی از بانک قطع رابطه نمایند

- کمک به صندوق رفاه بازنشستگان و ازکارافتادگان و وظیفه بگیران

+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در پنجشنبه 7 اردیبهشت1391 و ساعت 2:34 بعد از ظهر |

الف ـ مجمع عمومی صندوق که همان مجمع عمومـی بانک ها سـت .

ب ـ هیئـت امنـاء که مرکب از مدیران
عامل بانکها است(ریاسـت جلسـه بــه مدیریـت عامـل صنـدوق تفویض گردیده) .ٍ

ج ـ هیئت مدیره صندوق متشکل از چهارنفر (یک نفر مدیرعامل وسه نفر عضـو) می باشد.

د ـ بازرسان قانونی ـ صندوق دارای دو بازرس می باشد کـه بـرای مـدت یکسال به سمت بازرس قانونی
انتخـاب می شونـد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد .

ساختار اداری صندوق

- اداره امور مشترکین
- اداره امور مالی
- اداره امور سرمایه گذاری
- اداره امور مدیریت
- اداره رفاه بازنشستگان

- اداره فناوری اطلاعات

منشور اخلاقی صندوق

بازنشستگان آیینه تمام نمای شاغلین می باشند

منشور اخلاقی کارکنان صندوق بازنشستگی بانک ها

احترام و تکریم بازنشستگان محترم را بر خود واجب می دانیم .


رضایت مراجعان را مترادف با رضایت خداوند متعال می دانیم .


خدمتگزاری بی منّت ، با چهره گشاده را وظیفه خود می دانیم .


مبنای ارزیابی عملکرد مان را ، در میزان رضایت مراجعین محترم می دانیم .


خدمات مطلوب ما ،با پیشنهاد ها و رهنمود های شما بازنشستگان محترم محقق می شود .

+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در پنجشنبه 7 اردیبهشت1391 و ساعت 2:25 بعد از ظهر |
+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در پنجشنبه 7 اردیبهشت1391 و ساعت 2:14 بعد از ظهر |
1) شرايط استفاده از بازنشستگي زود رس براي مستخدميني كه مشترك صندوق بازنشستگي بانكها مي باشند چيست ؟
ج) مستخدمين ثابت بانكها مي توانند با دارا بودن شرايط زير و موافقت بانك خود بازنشسته شوند .
الف) مستخدم مرد با 50 سال سن و 25 سال سابقه پذيرفته شده از لحاظ بازنشستگي در بانك.
ب)‌ مستخدم زن با 20 سال سابقه خدمت پذيرفته شده از لحاظ بازنشستگي در بانك .

2) حقوق بازنشستگي مستخدمين بانكها چگونه محاسبه مي شود ؟
ج) ميزان حقوق بازنشستگي مستخدم عبارتست از معدل 2 سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزاياي ملاك محاسبه كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي ضربدر سنوات خدمت ( يك سي ام )

3) واجدين شرايط دريافت حقوق وظيفه چه افرادي مي باشند؟
1-3) همسر :
الف) زوج يا زوجـه هاي دايمي مستخدم متوفي اعم از اينكه شوهر اختيار كرده يـا نكرده باشـد،همچنين
خود از حقوق اشتغال ،‌ بازنشستگي و يا وظيفه از كارافتادگي برخوردار باشد يا نباشد .
ب) شوهر درصورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت همسر متوفي خود باشد .
2-3) فرزندان :
الف) فرزندان اناث تا زمانيكه شوهر اختيار نكرده و يا شغل موظف نداشته باشند.
ب) فرزندان اناث مطلقه و تحت كفالت قانوني مستخدم.
ج) فرزندان ذكور تا پايان 20 سالگي و در صورت تحصيل در مراكز آموزش عالي معتبر تا پايان 25 سالگي

4) میزان افزایش حقوق بازنشستگی در سال 88 چند درصد بوده است؟
افزایش حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و وظیفه وراث آن تعداد از مستخدمینی که تا پایان سال 87 بازنشسته شده اند از تاریخ 1/1/88 به میزان افزایش حقوق کارکنان شاغل معادل 15% افزایش یافته است.

5) علت عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان بانکها چیست؟
آئین نامه اجرایی فصل دهم (حقوق و مزایای شاغلین) و آئین نامه اجرای ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان مشمول دستگاههای خاص تاکنون از طریق مراجع ذیربط به بانک ها ابلاغ نشده است.

6) ضریب ریالی جهت محاسبه حقوق کارکنان بازنشسته، از کار افتاده و مستمری بگیر طی سال های 88 و 89 چه میزان میباشد؟
تا کنون ضریب ریالی برای سالهای مذکور اعلام نشده است.

7) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی تا چه تاریخی در بانکها قابل اجرا خواهد بود؟
قانون بازنشستگی پیش از موعد تا تاریخ 5/6/89 در بانکها قابل اجرا خواهد بود.

8) مرجع پاسخگوئی در خصوص نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان خدمت در بانکها چه سازمانی است؟
پاسخگوئی در موارد فوق بعهده همان بانکی است که مستخدم قبل از بازنشسته شدن در آن اشتغال بکار داشته است


9) افزايش حقوق بازنشستگي ،... و حداقل حقوق بازنشستگي،... كاركنان بانكهاي مشمول صندوق در سال 1390 به چه ميزان مي باشد؟
ج) براساس مصوبه مورخ 18/3/90 هيأت محترم وزيران و نامه شماره 65699 مورخ 29/3/90 رياست محترم جمهور وبر اساس ماده 41 آئين نامه استخدام نظام بانكي دولتي ، حقوق بازنشستگي ، ازكارافتادگي ووظيفه كليه بانكهاي مشترك صندوق از 1/1/90 به ميزان 10% نسبت به حقوق اسفند ماه 89 ، افزايش يافت ، همچنين حداقل حقوق شاغلين ، بازنشستگان ، مستمري بگيران و وظيفه بگيران از تاريخ فوق به مبلغ 3،410،000 ريال تعيين گرديد.


10) قانون استفاده از مرخصي بدون حقوق به نحوي كه مدت فوق جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب شود چيست و ازچه تاريخي قابل اجرا مي باشد؟
ج) با عنايت به موافقت هيأت مديره محترم صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها ، كليه كاركنان بانكهاي مشترك صندوق بازنشستگي از 1/1/90 درصورت استفاده از مرخصي بدون حقوق با پرداخت كسور بازنشستگي سهم خود و بانك ، مدت مرخصي مذكور بعنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي محسوب مي گردد.
توضيحات :
الف) مبناي پرداخت كسور بازنشستگي مشمولين اين قانون براساس آخرين حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر سال با اعمال افزايش ساليانه مي باشد.
ب) افراد مشمول موظفند حداكثر تا پايان هر ماه كسور بازنشستگي مربوط به همان ماه را به حساب صندوق نزد بانك مربوط واريز نموده و رسيد دريافت نمايند ، درغير اينصورت ماه مزبور جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي محسوب نخواهد شد.
ج) مستخدميني كه از تاريخ 1/1/90 واجد شرايط فوق الذكر بوده، ليكن كسور بازنشستگي خود را تاكنون پرداخت ننموده اند مي توانند نسبت به واريز كل كسور معوقه اقدام نمايند در غير اينصورت اشتراك آنان از تاريخ تقاضا و واريز كسور خواهد بود.

+ نوشته شده توسط سیدهادی محسنی در چهارشنبه 6 اردیبهشت1391 و ساعت 6:33 بعد از ظهر |